Reklama / ad

Technická muzea

České muzeum hudby

Sídlo Českého muzea hudby najdeme v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně, který byl postaven v 17. století podle projektu Francesca Carattiho. Kostel byl po zrušení dominikánského kláštera v roce 1783 postupně přestavován. Sloužil např. jako pošta, četnická kasárna a archiv. Neobvyklé spojení raně barokní architektury s klasicistní úpravou a nově dokončenou přestavbou pro muzejní účely nabízí návštěvníkům působivou kombinaci monumentality a detailu.
U vstupu zaujme mohutnostá dvorana se zvláštním kouzlem, které tu proměny věků zanechaly. Muzeum nabízí stálou expozici Člověk - Nástroj - Hudba a měnící se aktuální výstavy.

Petřínská rozhledna + lanovka na Petřín + Zrdcadlové bludiště

Petřínská rozhledna

Železnou věž, vysokou 60 m, postavil F. Prášil z podnětu Klubu českých turistů v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 jako volnou kopii pařížské Eiffelovy věže. Rozhledna je cca 5x menší než její francouzský vzor. Zasklená vyhlídková galerie ja ve výšce 53m a vede k ní 299 schodů. Je z ní krásný výhled do širokého okolí. Hmotnost konstrukce je 170 tun. V suterénu věže zpřístupněna výstava "Jára Cimrman - génius, který se neproslavil". Je zde možné shlédnout např. dětský kočárek, ve kterém byl Cimrman odchován, jeho dřevěný houpací koník a z vynálezů např. bicikl pro hasičské sbory nebo drezína Louda na ruční pohon. Je zde umístěna i expozice o Klubu českých turistů.

Lanovka na Petřín

Bezpochyby se jedná o nejznámější českou lanovku. Stejně jako Petřínská rozhledna byla vybudovaná při příležitosti Všeobecné výstavy v roce 1891. Od projektu k zahájení provozu uběhla velmi krátká doba - něco málo přes jeden rok. Během své historie prošla několika kompletními rekonstrukcemi a zastaveními provozu, v roce 1981 bylo rozhodnuto obnovit lanovku pokud možno v původní podobě tak, aby začala sloužit návštěvníkům spartakiády v roce 1985. 15.července 1985 k obnovení provozu. Lanová dráha je zaintegrovaná do systému pražské městské dopravy a platí na ní běžné jízdné.

Bludiště na Petříně

Ze stejné doby jako Petřínská rozhledna, tedy z konce 19. stol je pochází budova nedalekého bludiště, kde je kromě zrcadlového labyrintu i diorama bojů se Švédy na Karlově mostě za třicetileté války a žertovný sál křivých zrcadel.

Muzeum hracích strojů

Muzea historických hudebních automatických strojů, mechanických gramofonů a fonografů dokumentuje důkazy uměleckého hudebního a v neposlední řadě i technického umu našich předků v oblasti automatických hudebních strojů. Expozice soukromých sbírek je stálá a mnoho vystavovaných exponátů pochází z dílen českých mistrů. V tomto muzeu Vám předvedou jakýkoliv hrací stroj a Vy uslyšíte, jak bylo těžké vykouzlit z těchto strojů zvučnou melodii.

Národní muzeum

Hlavní budova Národního muzea se nachází na horním vrvholu Václavského náměstí. Historická budova dle návrhu arch. Josefa Schulze byla postavena v letech 1885-1891. K návštěvě zvou stálé expozice dějinné, přírodovědecké a zoologické, rovněž jako aktuální výstavy. Budova je v současné době v rekonstrukci. Národní muzeum má další externí epozice.

Národní technické muzeum

NTM se zrodilo z iniciativy a prostředků české technické inteligence. Spolek již v r. 1910 zpřístupnil první sbírky veřejnosti (ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech). Promyšlenou finanční činností shromáždil do r. 1935 prostředky k výstavbě nové (dnešní) budovy, realizované v letech 1938-1942. V letech před r. 1989 se podařilo zesílit význam ústavu jako badatelského a edičního pracoviště pro dějiny věd a techniky a podařilo se mu dostat do povědomí v mnoha evropských státech. Dnes má NTM statut ústředního muzea České republiky a vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační, prezentační, metodickou a informační. Základem jeho činnosti jsou sbírky, které vytváří jako paměť společnosti. V současné době probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce budovy muzea, kvůli níž je pro návštěvníky uzavřeno.

Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové museum sídlí ve dvoupodlažní stavbě ve stylu italské renesance z let 1897-1899 navržené architektem Josefem Schulzem, s členitými střechami a zdobenou fasádou Muzeum v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Bylo založeno v roce 1885 a nabízí stálé expozice, aktuální výstavy, přednášky a další programy.

Muzeum městské hromadné dopravy

9. května 1993 bylo ve vozovně Střešovice slavnostně otevřeno Muzeum městské hromadné dopravy v Praze s jedinečnou sbírkou historických vozidel, která byla v roce 1998 prohlášena kulturní památkou. Tramvajové vozy jsou spřaženy do souprav tak, aby vystihovaly provozní období jejich dlouhého provozu, nachází se zde rovněž autobusy, trolejbusy, vozy speciální i jeden vagon metra (sem dopraven na silničním tahači z depa Kačerov). Celá expozice je navíc doplněna informačními panely s bohatou fotodokumentací provozu v pražských ulicích a také nejrůznějším příslušenstvím pražské MHD.

Malostranská vodárna

Roku 1502 byla učiněna dohoda o výstavbě vodárny v těsném sousedství Petržílkovských mlýnů na ostrově u dnešního smíchovského nábřeží. Původní stavba této vodní věže byla dřevěná. Zděná věž byla postavena v letech 1582 - 1596. Vodní věž sloužila do roku 1880, vodárna do roku 1886. Petržilkovská vodní věž je nejnižší a nejmalebnější z pražských renesančních vodárenských věží. V roce 1990 byla mezi věží a sousední budovou vybudována nad plavebním kanálem prosklená lávka. Ve vodní věží jsou kanceláře.

Planetárium Praha

Planetárium se nachází v Holešovicích, z kraje parku Stromovka. Planetárium zahájilo pravidelnou činnost v roce 1960 a v roce 1979 se stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetária. Planetárium Praha patří k největším na světě a je u nás jediné svého druhu.

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna v Praze je na Petříně u Hladové zdi v nejjižnějším cípu Hradčan, určená široké veřejnosti a sloužící především popularizaci astronomie. Byla zprovozněna v roce 1928. V sedmdesátých letech 20. století prošla velkou rekonstrukcí. Od roku 1979 je hvězdárna součástí příspěvkové organizace Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Veřejná pozorování s odborným výkladem denní i noční oblohy probíhají za jasného počasí po celý rok. Prohlídky přístrojového vybavení hvězdárny a stálá astronomicky zaměřená výstava. Nejsnadněji se k ní dostanete lanovkou Újezd - Petřín.

Muzeum pražského vodárenství

Expozice Muzea pražského vodárenství se nachází v objektu staré filtrace vodárny Podolí v Praze 4. Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou stěnou a tak se naskytne neuvěřitelný výhled do Engelovy "katedrály" s fungujícími filtry. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Samostatně je prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

Ekotechnické muzeum - stará kanalizační čistírna

Ekotechnické museum v Bubenči je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurse do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. V parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční čerpací soustrojí z roku 1903, která jsou při zvláštních příležitostech uváděna do chodu. Expozice historického hygienického mobiliáře.

 
Další >