Reklama / ad

Královská obora - Stromovka

Bývalá královská lovecká obora byla založena v roce 1268 za vlády Přemysla Otakara II. na území osady Ovenec. První písemná zmínka o oboře je z roku 1319, kdy zde král Jan Lucemburský dal postavit tribunu pro zamýšlené rytířské turnaje. O oboru se zpočátku starali královští lovčí, později písaři a inspektoři Pražského hradu.

Rozloha v roce 1536, po zaměření a po obehnání zdí, činila cca 84 ha - nyní po sloučení se štěpnicí a různých úbytcích ploch má cca 89 ha.

Královská obora - Stromovka je plochou zeleně I. významové kategorie v systému zeleně města tj. plochou mimořádného významu. Současně je Královská obora Zvláště chráněným územím dle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podléhá také plánu péče o zvláště chráněné území. Chráněným územím prochází biokoridor lokálního Územního systému ekologické stability se dvěma biocentry. V těsném sousedství prochází nadregionální biokoridor "Vltava". Tento historický park je rovněž chráněn dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Údržbu provádí firma Pavel Langmayer - zahradnické práce.
Královská obora je ve vlastnictví Hl.m.Prahy, ve správě odboru životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy a Městské části Praha 7.

Orientační system

Tento systém je stavěný přímo na Stromovku, takže má i specifické značky, třeba Rušení hnízdění ptactva, Zákaz koupání, koňské stezky a podobně. Budou dva druhy úvodních informačních tabulí. Orientační mapy s legendou včetně místa, kde stojíte, přístupem na MHD a historií a na méně význačných vstupech pak bude na značkách tabulích jen historie a piktogramy se všeobecnými značkami se značkami s obecně celoplošnou platností, které platí pro celý areál, jako např. Zvýšená ochrana přírody nebo Zákaz stanování a rozdělávání ohně apod.. Museli jsme připravit návrhy značek jak pozitivních, tak negativních Volili jsme značky pozitivní i negativní, některé se ani nepoužijí - třeba Povolení stanování.
Na piktogramech je celkem 18 druhů zákazů, 8 upozornění, 7 odvozených povolení (jako Zákaz vstupu psům - Psům vstup povolen -volný pohyb psů - tj. tzv. "Psí louka", Zákaz vjezdu cyklistů - nebo upozornění na existenci povolené cyklistické stezky (ta je totiž značena příslušnými celosvětově platnými dopravními značkami.
Na konkrétních stanovištích je příslušný orientační rozpis: například směrník na sever - Císařský mlýn, na východ - Troja, ZOO, Výstaviště. Budou tam například značky upozorňující: Voda pitná - nepitná, Chemicky ošetřeno, zákazové - Zákaz rybolovu, upozornění, cesta se v zimě neudržuje - Nebezpečí pádu, toto ne!!Všeobecné nebezpečí, přechodná Stavební činnost týká se například pracoviště kolem ošetřovaných dřevin, kde je nutné vymezit pracovní prostor nebo» je nebezpečí pádu ořezávaných větví a pod..

 

Více informací naleznete na stránkách Stromovky

 

 
< Předch.   Další >