Reklama / ad

Zámecký park v Dolních Počernicích

Praha obdržela cenu za rekosntrukci Zámeckého parku v Dolních Počernicích. Pokud budete při návštěvě Prahy unaveni po dlouhé cestě, tak zavítejte do zdejšího parku načerpat energii před zpáteční cestou ze školního výletu.

Rozloha zámeckého parku je cca 7 ha a je součástí přírodní památky Velký počernický rybník.

Severní část parku lemuje soubor historických budov zámek, mlýn, pivovar, zámecká oranžérie a nejvýznamnější památka v Dolních Počernicích - kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Park byl původně využíván jako bažantnice. Významné úpravy byly provedeny v první třetině 19. století, kdy bažantnice byla urbanizována vložením podélné cestní osy, která směřuje na hráz rybníka a dvou příčných os do zalesněné plochy. Třetí osu pak tvořila hráz rybníka. Posledními vlastníky zámeckého areálu byl rod maďarských Derczenyiů (1857-1923). V roce 1923 přešlo vlastnictví zámeckého areálu na pražskou obec. V 90. letech minulého století byla zpracována projektová dokumentace obnovy parku. V té době se počal vzhled parku zásadně měnit. Byla založena nová cestní síť, včetně nových mostků. Na přelom tisíciletí v důsledku nové koncepce využívání parku byla zpracována studie „Rehabilitace zámeckého parku" ing. arch. Magdalenou Dandovou, a ta byla podnětem pro zahájení prací, které by parku daly ušlechtilou tvář, kterou si jistě tato ojedinělá přírodní památka zaslouží.

V parku je evidováno celkem 1 100 stromů, z nich zvláště významný je soubor 27 dubů letních. Stromové patro tvoří převážně javor, lípa, jasan, habr, topol, bříza, olše, jírovec, vrba apod. V menší míře jsou zde zastoupeny jehličnany. Nejvyšší stromy dosahují výšky přes 30 metrů a obvody jejich kmenů přesahují 4 metry. Park je rozdělen na tzv. francouzskou a anglickou část. V současné době je využíván zejména k rekreaci občanů Dolních Počernic, ale i obyvatel přilehlých městských částí.

V roce 2004 využila MČ Praha-Dolní Počernice možnosti čerpat finanční prostředky ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně programu JPD 2 a zahájila rehabilitaci zámeckého parku výstavbou přírodního amfiteátru. Tato stavba byla řádně realizována a vhodně doplňuje scenérii zámeckého parku i přilehlého historického zámeckého komplexu. V budoucnu se dočkáme dalších úprav parku a bude revitalizován také vodní systém parku. Spolu s nově rekonstruovaným Velkým počernickým rybníkem tvoří tato významná přírodní památka ojedinělý krajinotvorný celek.

(využito s podporou informačních materiálů IC Dolní Počernice) 

 
< Předch.   Další >